Cennik biletów i karnetów na sezon 2015/2016:

bilet ulgowy: 7 zł (uczniowie i studenci, emeryci i renciści, os. niepełnosprawne i opiekunowie)
bilet normalny: 15 zł
bilet VIP: 35 zł

karnet normalny:160 zł
karnet VIP: 499 zł

najtańszy bilet w mieście - osoby, które w dniu meczowym mają imieniny, wchodzą za 1 zł

dzieci do lat 6 wchodzą za darmo

Trwa internetowa sprzedaż biletów i karnetów za pośrednictwem strony energatorun.ticketik.pl.


Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów i karnetów na mecze Energi Toruń:

Definicje: 

1. Organizator - MMKS „Katarzynki” z siedzibą w Toruniu, ul. Matejki 35/2, 87-100 Toruń, NIP: 9562151447, REGON: 340051273, KRS: 0000239713.

2. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.
3. Serwis - elektroniczny system sprzedaży biletów na mecze Energi Toruń.
4. Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze Energi Toruń.
5. Hala - Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bema 73-89, 87-100 Toruń.
6. Bilet - jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz Energi Toruń.

Postanowienia ogólne:

1. Sprzedaż biletów prowadzi MMKS „Katarzynki” z siedzibą w Toruniu, ul. Matejki 35/2, 87-100 Toruń, NIP: 9562151447, REGON: 340051273, KRS: 0000239713.
2. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
3. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiego Związku Koszykówki i Toruńskiej Infrastruktury Sportowej, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
5. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletów.
6. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty. Za moment zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora.
7. Sprzedaż Biletów w Serwisie na konkretny mecz kończona jest na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie.
8. Bilet wydrukowany w Serwisie okazuje się w kasie Hali bezpośrednio przy wejściu, jeśli w Serwisie nie określono inaczej. Bilet umożliwia jednorazowe wejście wymienionej na bilecie liczbie osób.
9. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

Proces zakupu:

1. Proces zakupu Biletów w Systemie internetowym składa się z następujących kroków:
a) zalogowanie się do Systemu internetowego;
b) wybór interesującego Meczu (Meczów) z dostępnych na stronie;
c) wybór ilości Biletów w odpowiedniej kategorii;
d) wybór konkretnych miejsc w Hali;
e) kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
e) akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych PayU;
f) dokonanie płatności;
g) potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
2. Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
3. Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali bezpośrednio osobom odpowiadającym za system sprawdzania biletów.
4. Bilet z Systemu internetowego powinien być wydrukowany na papierze białym lub o innym jasnym kolorze i gładkiej fakturze, celem odczytania zamieszczonego kodu kreskowego przez skanery. Możliwe jest skanowanie kodów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, jednak zaleca się posiadanie Biletu w formie papierowej.
5. Klub nie drukuje Biletów zakupionych w Systemie internetowym w kasie Hali przed Meczem.
6. Każda umowa sprzedaży Biletów rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
7. Rezerwacje Biletów w Systemie internetowym tracą ważność i są usuwane automatycznie po 30 minutach, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.

Ochrona danych osobowych:

1. Przetwarzanie danych osobowych nabywcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych będzie z upoważnienia Klubu firma Ticketik Sp. z o.o.
3. Klub i Administrator oświadczają, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów lub Karnetów oraz obsługą Systemu internetowego.
4. Klub i Administrator mogą przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do celów wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu:
a) nazwisko i imiona Użytkownika,
b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zameldowania na pobyt stały,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ust. 3,
e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
f) adresy elektroniczne usługobiorcy.
5. Klub zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
7. Do użytkownika Systemu internetowego należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom trzecim.
8. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Odstąpienie od umowy:

1. W przypadku odwołania imprezy zakup biletów automatycznie uznaje się za unieważniony. Kasa MMKS Katarzynki zwraca w całości należność uiszczoną za bilety.
2. Można także odstąpić o zakupu biletów zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Zwroty i reklamacje dotyczące biletów:

1. Nabywca Biletu ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w Hali/klubie:
a) zwrot Biletu bez podania przyczyny zwrotu możliwy jest w ciągu 7 dni zaczynając od dnia dokonania zakupu Biletu;
b) zwrot możliwy jest wyłącznie w miejscu jego zakupu;
c) warunkiem dokonania zwrotu biletu jest posiadanie paragonu fiskalnego;
d) zwrot ceny Biletu następuje wyłącznie w formie identycznej do tej, w jakiej dokonano płatności.
3. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w Systemie internetowym:
a) odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Systemie Internetowym jest możliwe tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klubu, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego,
b) poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet lub Karnet zakupiony w Systemie internetowym zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), nie przysługuje Nabywcy, jeżeli oznaczony został dzień Meczu, na który zakupiony jest Bilet lub w przypadku Karnetu - jeżeli oznaczony został okres obejmujący sezon lub rundę rozgrywek, na który zakupiony jest Karnet,
c) oświadczenie o odstąpieniu należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie na adres Klubu lub na adres poczty elektronicznej: mmks-katarzynki@o2.pl,
d) odpowiedź na reklamacje, o których mowa w ust. 1 kierowana będzie do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika w Systemie internetowym. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy poczty elektronicznej.
4. Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych w Hali w przypadkach określonych w § 3. pkt 8, mają możliwość zwrotu Biletów zgodnie z trybem właściwym dla sposobu jego zakupu.
5. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów.
6. Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
7. Klub zawiadomi Użytkowników również na Stronie internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu Biletów za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu, o zasadach rozliczenia lub innych świadczeniach dla posiadaczy Karnetów oraz o terminach na zawiadomienie Klubu na dokonanie przez Użytkownika stosownego wyboru uprawnień.
8. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej: www.payu.pl.
9. Reklamacje Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego mogą być składane:
a) pisemnie na adres Klubu w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z dopiskiem „REKLAMACJA”,
b) mailowo na adres poczty elektronicznej: mmks-katarzynki@o2.pl w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z tytułem wiadomości „REKLAMACJA”.
10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi w Systemie internetowym,
b) datę dokonania transakcji zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,
c) opis przedmiotu reklamacji,
d) adres mailowy do korespondencji.
11. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres mailowy do korespondencji wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe:

1. Korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail.
2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Copyright © 2012 Energa Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: